• M? ch?ng khoáng Th??ng H?i:603969
    Gi?i thi?u C?ng ty

    C?ng ty c? ph?n AG Silver Dragon.M? c? phi?u : 603969.Tên ??y ?? là : C?ng ty c? ph?n TNHH cáp thép d? ?ng l?c Silver Dragon- Thiên Tan Trung Qu?c,là c?ng ty kinh doanh ba l?nh v?c ch? y?u là c?t thép d? ?ng l?c ,???ng s?t cao t?c,cáp thép bê t?ng d? ?ng l?c cho tàu ?i?n ng?m.

    Ti?n than c?ng ty thành l?p n?m 1978 t?i t?nh Hà B?c thành ph? Hà Giang Trung Qu?c, n?m 1988 chuy?n v? Thiên Tan tieesp t?c phát tri?n,T?ng b? n?m ? thành ph? Thiên Tan,hi?n t?i c?ng ty ?? có trung tam k? thu?t c?p qu?c gia,Phòng thí nghi?m c?p qu?c gia,??t b?ng c?p doanh nghi?p có m? hình ??i m?i c?p qu?c gia.

    B?ng giá ch?ng khoán
    精品国片AV区一区二区三,亚洲欧洲日韩一区三区四区,中文字幕在线乱码,没弄几下水就特别多,日韩动漫精品视频在线看 国产更衣室视频在线观看 97se综合亚洲影院 精品一区二区三区在线观看 精品国内在视频线 精品一区二区三区在线观看 午夜一级毛片亚洲欧洲